2011-01-08

Snow

navavarṣadēśīyaḥ bālaḥ āsam । nāgapaṭṭanāt prāgjyōtiṣapuraṁ prati vāsaṁ parivartya pañca māsā atītāḥ । navīnē sthānē mama mitrāṇi tu dvitrāṇi ।

madhyāhnē kēndrīyavidyālayē itihāsapāṭhasya bhaṅgaṁ kurvatī uccaghōṣaṇā ākarṇitā । mahāvr̥ṣṭēḥ sambhāvanātaḥ sarvē chātrāḥ adhunā gr̥haṁ pratigacchēyuḥ । svālayaṁ prāpya krīḍanakēna sānandaṁ krīḍitum udyatōbhavam । akasmāt pitr̥vacanam – ahō, himapātaḥ! ambarīṣa, paśya paśya, ayamēva taddinē mayā varṇitaḥ! āścaryacakitaḥ san vātāyanam upasarpya gaganāt patataḥ śvētabindūn avālōkē ।

alabdhānumatirapi vinā cintanaṁ bahiragaccham । ēkaikaṁ patantaṁ kaṇaṁ karatalēna gr̥hṇāmi sma, yāvat kāyasya auṣṇyēna tuṣāraḥ jalībhūya hastāt drutaḥ । punaḥ pitr̥vacanaṁ – ambarīṣa, kiṁ vā karōṣi bahiḥ śaityē? antarāgaccha, jhaṭiti! nō cēt pīnasēna bādhiṣyasē । tathaiva anusr̥tam । āsāyaṁ krīḍādikaṁ tyaktvā prakōṣṭhē upaviśataḥ mama nētradvayaṁ himavataḥ jālēna baddham ।

yāvat hēmantaśiśirau samāptau tāvat mātuḥ udyōgaparivartanēna nivāsōpi parivartitaḥ । bhāvanagarē himapātō nāsti iti bālakēna mayā na apēkṣitam ।

mēghasthaṁ vāri svabhārēṇa bhūmiṁ prati patati, tāpē ucitē, vāyubalē ca ucitē, iti vaijñānikam । śaityakālēṣu tadēva jalaṁ śilībhūya himapātaḥ sampadyatē । tādr̥śā himapātēna bhūgōlasya dhruvīyāḥ prāntāḥ mahāparvataśikhāśca, sārvakālikahimēna ācchannā vidyantē । bhūmadhyarēkhāsamīpāḥ dēśāstu himapātamēva na jānatē ।

atha ghanō jalapātōpi daśādhikaiḥ prakāraiḥ lakṣitaḥ । kvacit sa kaṇarūpēṇa, kvacit śilākhaṇḍarūpēṇa । kvacit sa dhārāvāhī, kvacit śīkarā iva । bhāsatē yat jalaṁ kutra ghanībhavati ityasyāpi vibhinnāni uttarāṇi labhyantē । svakīyē mēghē vā, vāyunā upari gatvā śītatarē mēghāntarē vā, bhūmiṁ patat śītavāyuprabhūtaṁ vā śailatvaṁ yāti । amaraḥ prāha

avaśyāyastu nīhārastuṣārastuhinaṁ himam ।
prālēyaṁ mihikā cātha himānī himasaṁhatiḥ ॥

prāyaśaḥ ślōkasthāni bhinnāni padāni bhinnaprakārān himapātān sūcayēyuḥ, parantu adya pratyēkaṁ padasya spaṣṭārthaḥ nābhijñāyatē ।

bhāvanagarē vidyābhyāsaṁ samāpya amērikāvartinaṁ mahāvidyālayam anusaṁdhānāya prāpnavam । ṣikāgō-pārśvē nirjanē kugrāmē mahāvidyālayaḥ śatābdyāḥ prāk pratiṣṭhāpitaḥ । mitrābhāvāt saptāhāntēṣu kiṅkartavyatāvimūḍhaḥ calaccitrakrīḍādvārā kālaṁ nayāmi sma । ēvaṁ sati kadācit sūryāstamanavēlāyāṁ sahasā dēvō vr̥ṣṭaḥ । pāradapātaḥ jalapātaṁ himapātam akārayat । punaḥ sa ēva niṣkapaṭaḥ vismayaḥ bālyē anubhūtaḥ māṁ praviṣṭaḥ । vinā cintanaṁ bahiragaccham । ēkaikaṁ patantaṁ kaṇaṁ karatalēna gr̥hṇāmi sma, yāvat kāyasya auṣṇyēna tuṣāraḥ jalībhūya hastāt drutaḥ । himabindavaḥ mama mitrāṇi sañjātāḥ ॥

No comments:

Post a Comment