2016-07-11

Alavandar's catuḥślōkī

svādayanniha sarvēṣāṁ trayyantārthaṁ sudurgraham ।
stōtrayāmāsa yōgīndrastaṁ vandē yāmunāhvayam ॥

yāmunācāryēṇa viracitāṁ catuḥślōkīnāmnīṁ stutiṁ mātāmahyā naikēbhyō vatsarēbhyaḥ prāgupadiṣṭōham । tasyā arthamavētuṁ yatamānaḥ anvayaṁ lilēkhiṣāmi ।

kāntastē puruṣōttamaḥ phaṇipatiḥ śayyāsanaṁ vāhanaṁ vēdātmā vihagēśvarō yavanikā māyā jaganmōhinī ।
brahmēśādisuravrajaḥ sadayitastvaddāsadāsīgaṇaḥ śrīrityēva ca nāma tē bhagavati brūmaḥ kathaṁ tvāṁ vayam ॥

bhagavati । tē kāntaḥ puruṣōttamaḥ । tē śayyā phaṇipatiḥ । tē āsanaṁ vāhanaṁ vēdātmā vihagēśvaraḥ । tē yavanikā māyā jaganmōhinī । tvaddāsadāsīgaṇaḥ sadayitaḥ brahmēśādisuravrajaḥ । tē nāma ca śrīrityēva । kathaṁ vayaṁ tvāṁ brūmaḥ ।

atra tu śriyaṁ mahārājñīṁ bhāvayan śrēṣṭhatamāni tadupalakṣaṇāni varṇayati kaviḥ । bhagavati । hē sarvamaṅgalavati । "asyāsti" iti matup । kāntaḥ priyatamō dayitaḥ । kartari ktaḥ । puruṣōttamaḥ uttamaḥ puruṣō nārāyaṇaḥ । "na nirdhāraṇē" ityasmātṣaṣṭhītatpuruṣaniṣēdhātkarmadhārayavyutpattiḥ । śayyā talpam । phaṇipatiḥ phaṇināṁ sarpāṇāṁ patiḥ ādiśēṣaḥ । phaṇaḥ sphaṭā । "ata iniṭhanau" iti matubartha in । āsanamāsandaḥ āsyata asminniti । vāhanaṁ yānaṁ vāhayatīti । vihagēśvarō vihagānāṁ khagānāmīśvarō garuḍaḥ । lakṣmīstu viṣṇuvakṣaḥsthalasthitā nityānapāyinī garutmati āstē tēna vāhyatē cēti yāvat । parasparaṁ virōdhēpi lakṣmīnārāyaṇau śēṣaṁ garuḍamubhāvapi bhuñjāta iti vicitrāspadam । yavanikā tiraskariṇī । purā rājastriyō hriyā yavanikāntarhitā iti । jagatō mōhaḥ jaganmōhaḥ । "ata iniṭhanau" iti matubartha in strītvāt ṅī ca । māyā jaganmōhinī lōkānmōhayati yathā tē lōkā mahālakṣmīṁ draṣṭuṁ nālam । brahmā caturmukhaḥ īśō rudraḥ । tau ādī yasya sa brahmēśādiḥ । tathāvidhaḥ suravrajō dēvasamūhaḥ । sadayitaḥ sapriyaḥ patnībhiḥ sahitaḥ । mahārājñyā dāsadāsyaḥ kvēti cēt gaṇōyamēvēti । sarvāṇi rājalakṣaṇānyupavarṇya antē nāmaiva anupamamityāha । pāñcarātrāgamāt śrīyatē śrayatē śruṇōti śrāvayati śruṇāti śrīṇāti cēti śrīnāmadhēyā । tathā satyāṁ tvayi kathaṁ vā brūmō vayamiti kavērāścaryaṁ bhaktiśca ।

yasyāstē mahimānamātmana iva tvadvallabhōpi prabhurnālaṁ mātumiyattayā niravadhiṁ nityānukūlaṁ svataḥ ।
tāṁ tvāṁ dāsa iti prapanna iti ca stōṣyāmyahaṁ nirbhayō lōkaikēśvari lōkanāthadayitē dāntē dayāṁ tē vidan ॥

lōkaikēśvari । lōkanāthadayitē । dāntē । yasyāḥ tē niravadhiṁ svatō nityānukūlaṁ mahimānam ātmanaḥ (mahimānam) iva tvadvallabhaḥ prabhurapi iyattayā mātuṁ na alam । tāṁ tvāṁ dāsaḥ iti prapannaścēti nirbhayōhaṁ tē dayāṁ vidan stōṣyāmi ।

kaviratra dēvyā anantaṁ mahimānaṁ varṇayannāha । lōkaikēśvari । lōkānāṁ sarvajanānām ēkā kēvalā īśavarī īśitrī sambuddhau । ēkōlpārthē pradhānē ca prathamē kēvalē tathā । sādhāraṇē samānēpi saṅkhyāyāṁ ca prayujyatē । lōkanāthadayitē । jagatpatipriyē । dāntē । damavati । damum̐ upaśamē ityasmāt ktaḥ kartari । "anunāsikasya kvijjhalōḥ kṅiti" iti upadhādairghyam । niravadhim avadhirahitam aparimitam । svataḥ lōkanāthāt tvadvallabhāt nāma śrīmannārāyaṇataḥ nityānukūlaṁ sadānusāram । mahimānaṁ mahattvam । ātmanaḥ svasya tannāma śrīpatēḥ । tvadvallabhastava priyatamaḥ । prabhuḥ svāmī punaśca bhagavān । iyattayā ētāvaditi । mātuṁ tōlayitum । na alam aparyāptaḥ । yasyāḥ tādr̥k mahimā yaṁ mātuṁ bhagavānapi aparyāptaḥ tādr̥śāṁ tāṁ tvāṁ stōṣyāmi nutiṁ kariṣyē । kathaṁbhūtaḥ stōṣyāmīti cēt । dāsaḥ kiṅkaraḥ । prapannaḥ śaraṇaṁ gataḥ । nirbhayaḥ apagatatrāsaḥ । kimarthaṁ nirbhaya iti cēt । bhavatyāḥ dayāṁ karuṇāṁ vidan jānānaḥ । mahālakṣmyāḥ apārāṁ karuṇāṁ samyak avabudhyan taddayayā bhavasāgaraṁ tarīṣyāmīti viśvasan vigatabhayaḥ stōṣyāmīti abhiprāyaḥ ।

īṣattvatkaruṇānirīkṣaṇasudhāsandhukṣaṇādrakṣyatē naṣṭaṁ prāktadalābhatastribhuvanaṁ sampratyanantōdayam ।
śrēyō na hyaravindalōcanamanaḥkāntāprasādādr̥tē saṁsr̥tyakṣaravaiṣṇavādhvasu nr̥ṇāṁ sambhāvyatē karhicit ॥

tribhuvanam anantōdayaṁ rakṣyatē īṣat tvatkaruṇānirīkṣaṇasudhāsandhukṣaṇāt prāk naṣṭaṁ tadalābhataḥ । nr̥ṇāṁ saṁsrutyakṣaravaiṣṇavādhvasu śrēyaḥ na hi sambhāvyatē aravindalōcanamanaḥkāntāprasādāt r̥tē ।

atha śriyaḥ anantā karuṇā taddhētūni phalāni ca varṇyantē । tribhuvanaṁ lōkatrayaṁ bhūrbhuvaḥsvargātmakam । ēkavadbhāvī dviguḥ trayāṇāṁ bhuvanānāṁ lōkānāṁ samāhāra iti । anantōdayaṁ anantāḥ udayāḥ yasya tādr̥k tribhuvanaṁ niravadhikālamiti । prāk naṣṭaṁ caturyugāntē pralīnaṁ parabrahmaṇi । kvēti cēt । tadalabhātaḥ । tvaddayākaṭākṣam anavāpya । "atigrahāvyathanakṣēpēṣvakartari tr̥tīyāyāḥ" iti tasim̐ । sarvanāmnaḥ tvatkaruṇānirīkṣaṇasudhāsandhukṣaṇēnvayaḥ । prāṅnaṣṭamadhunā rakṣyatē bhujyatē । kuta iti । tvatkaruṇānirīkṣaṇasudhāsandhukṣaṇāt । pañcamī hētau । tava karuṇāyāḥ dayāyāḥ nirīkṣaṇamēva dr̥ṣṭirēva sudhā amr̥tam । tasyāḥ sandhukṣaṇaṁ sphūrtiḥ । tasmāt tasya hētunā । jaganti varīvr̥tati tasyāḥ karuṇayā cēt puruṣārthā api kiṁ tasyāḥ dayayā labhyēran । āmityāha yathā । aravindalōcamanaḥkāntāprasādāt । aravindē tāmarasē iva lōcanē yasya saḥ nārāyaṇaḥ । tasya kāntā sahadharmiṇī śrīḥ । tasyā manaḥ cētaḥ । tatprasādaḥ tōṣāt anugrahaḥ । tasmādr̥tē taṁ vinā nēti । r̥tē kiṁ na । nr̥ṇāṁ manuṣyāṇāṁ saṁsr̥tau saṁsārasambaddhēṣu aiśvaryādiṣu phalēṣu akṣarē kaivalyamōkṣē vaiṣṇavādhvani paramapadaprāptau śrēyaḥ bhadraṁ na hi sambhāvyatē upapadyatē karhicit kadācana । kimuta itarē puruṣārthāḥ mōkṣōpi dēvyāḥ karuṇākaṭākṣāvalambita ityabhipraiti ।

śāntānandamahāvibhūti paramaṁ yadbrahma rūpaṁ harērmūrtaṁ brahma tatōpi tatpriyataraṁ rūpaṁ yadatyadbhutam ।
yānyanyāni yathāsukhaṁ viharatō rūpāṇi sarvāṇi tānyāhuḥ svairanurūparūpavibhavairgāḍhōpagūḍhāni tē ॥

yat śāntānandamahāvibhūti paramaṁ brahma rūpaṁ । tatōpi tat priyataraṁ (rūpaṁ) yat mūrtaṁ brahma atyadbhutam । yathāsukhaṁ viharataḥ harēḥ yāni anyāni rūpāṇi । tāni sarvāṇi tē svairanurūparūpavibhavaiḥ gāḍhōpagūḍhāni āhuḥ (pramāṇāḥ) ।

atha divyadampatyōranapāyitvam upavarṇayati । nārāyaṇasya yāni rūpāṇi mūrtayaḥ santi । kīdr̥ṁśi । prathamaṁ divyātmasvarūpam । śāntānandamahāvibhūti । śāntaṁ ṣaḍbhirūrmibhiḥ pipāsākṣucchōkamōhajarāmr̥tyubhī rahitam । ānandam jñānānandamayam । mahāvibhūti sarvavyāpi । tathā śāntam ānandaṁ mahāvibhūti śāntānandamahāvibhūtīti । paramaṁ parō māsyēti paramaṁ nirupamam । brahma br̥hat br̥ṁhaṇaṁ ca । adhunā divyamaṅgalavigrahaḥ । mūrtaṁ mūrtimat brahma brahmaśabdavācyam atyadbhutamatyāścaryakaraṁ tatōpi amūrtarūpādapi priyataraṁ lōkānāṁ saulabhyāt yadrūpaṁ tat । harirviṣṇuḥ yathāsukhaṁ yathēcchaṁ viharati parikrāmati । tathābhūtasya yāni anyāni rūpāṇi syuḥ । vibhavādimūrtīnāṁ grahaṇamatra । āhuḥ pramāṇā iti śēṣaḥ । kimāhuḥ । tāni sarvāṇi rūpāṇi tē tava svaiḥ svakīyaiḥ anurūparūpavibhavaiḥ anurūpāṇām anukūlānāṁ rūpāṇāṁ mūrtīnāṁ vibhavaiḥ kīrtimadbhiḥ gāḍhōpagūḍhāni gāḍham dr̥ḍham upagūḍhāni āliṅgitāni anapāyīni ।

ākāratrayasampannāmaravindanivāsinīm ।
aśēṣajagadīśitrīṁ vandē varadavallabhām ॥

॥ Ω sarvaṁ śrīkr̥ṣṇārpaṇamastu ॥

No comments:

Post a Comment