2017-05-22

வேற்றுமையுருபுகள் அவத்தம்

இலக்கணம் பயிலும்பொழுது எட்டு வேற்றுமையுருபுகள் (‐ஐ/‐ஆல்/‐ஓடு/‐உடன்/…) பயின்றேன். சில ஆண்டாக வடமொழி கற்கிறேன். வடமொழியிலும் வேற்றுமையுருபுகள் உள்ளன. மொழியை விளக்க இலக்கணம் எனில், வடமொழியில் பெயர்ச்சொற்களை விளக்க வேற்றுமையுருபுகள் இன்றியமையாதவை. உரையிலோ செய்யுளிலோ பெயர்ச்சொல்லது முடிவில் வரும் பிற்சேர்க்கைகள் எட்டே; அவ்வெட்டது மூலம் பெயர்ச்சொல் எல்லாமே எட்டாக வேறுபடும். இப்பிற்சேர்க்கைதான் வேறுபாட்டது உருபகளென கருதப்படுகின்றன.

அம்மொழி சொல்லச்சொல்ல, தமிழைப்பற்றித் தோன்றியது. வேற்றுமைகள் எவ்வளவு வடமொழியிற்கு பொருந்தியவையோ, அவ்வளவு தமிழிற்கு பொருந்தாதவையென தோன்றிற்று. சிறிது ஆராய்ந்தேன். என்னவென்றால், தமிழ் இலக்கணம் எழுதிய அகத்தியர் முதலானோர் அனைவரும் வடமொழி இலக்கணம் அறிந்தோர். அவ்விலக்கணத்தின் விதிமுறை கண்டு அவற்றை தமிழிலக்கணத்துள் திணித்துள்ளனர். இதனை ஆங்கிலத்தில் பற்பல எடுத்துக்காட்டுடனும் சான்றுடனும் அருமையாக கூறுகிறார் ஆரொலுடு சிப்புமன் முனைவர்.

2017-05-19

On Kogul


If you follow Tamil urban pop culture, you’ve probably heard of the ‘kogul’ moniker that describes native Tamil speakers’ pronunciation of foreign words. In Sanskrit, ‘gōkula/goːkul̪ə/’ means ‘cattle-station’, and through synecdoche also means Krishna’s cattle-shed near modern-day Vrindavan in Uttar Pradesh. The derived term ‘gokul’, pronounced /goːkul̪/, is a personal name in various Indian languages. Tamil speakers pronounce the imported word variously as /goːgul/, /koːgul/ and /goːkul/, and thus the label. ‘Kogul’ began life in web-comics and has seen usage in diverse forms – in blog titles, photo captions, and as a Twitter hashtag. A search reveals >50000 ghits.

The reason Tamil speakers pronounce voiceless and voiced consonants interchangeably has to do with Tamil phonemic rules. The specifics are unique to Tamil, but the phenomenon exists in all world languages.

Each language has a fixed set of phonemes, and various context-dependent rules around which phonemes are valid in what contexts. For instance, English allows the /h/ phoneme in every syllabic position except the final. In the initial position, /pr/, /pl/ and /tr/ clusters are allowed but not /tl/. Sanskrit words cannot end in a palatal phoneme. Sanskrit also has sandhi rules when two phonemes come together either in the middle of a word or between words. And so on.

When a language borrows a word from another language it perforce has to adapt the phonemes into its set of valid phonemes. This is why gairaigo words in Japanese often sound very different from the source words (e.g. /bijinesu manejimento/ from ‘business management’, or /raibaru/ from ‘rival’). Other examples include English /ˈke-chəp/ from Amoynese ‘ke2 jap1’ and the Spanish ‘chofer’ from French ‘chauffer’. Not just loan-words, but cognates too are pronounced very differently in different child languages: compare the pronunciations of Stephen, Etienne, Esteban, Stefan and Estephanos across English, French, Spanish, German and Greek respectively.

In the Indian context, languages across India have borrowed Sanskrit words over millennia so systematically that grammarians have classified the borrowings: tatsama words are those that have retained their Sanskrit phonetics, while tadbhava are those with morphed pronunciations, like Hindi ghar/gʰəɽ/ from Sanskrit gr̥ha/gɽ̩ɦə/, pyās/pjaːs̪/ from pipāsā/pipaːs̪aː/ and lakhan/l̪əkʰən̪/ from lakṣmaṇa/l̪əkʂməɳə/ (Note the Hindi dental nasal in place of the Sanskrit retroflex nasal). Sanskrit has also borrowed words, fitting them into its phonemic scheme, e.g. pravāla/pɽəvaːl̪ə/ from the Tamil pavaṛa/pəvəɻə/, and dramiḍa/d̪ɽəmiɖə/ from the Tamil word for the language itself, tamiṛ/t̪əmiɻ/.

In effect, there’s nothing unnatural or wrong about Tamil people pronouncing the Sanskrit-derived word ‘Gokul’ /koːgul/. So why all this fuss?

In the 21st century, the Indo-Aryan culture centered around northern India is on the ascendant. Bollywood movies are popular throughout urban southern India and among the rural middle-class; there are 130 million non-native speakers of Hindi; ‘Indian food’, ‘Indian attire’ and even ‘Indian accent’ have come to mean the food, clothing styles and manner of speaking common in Hindi-speaking cities. Names like Rahul, Neha, Diya and Amar, once only found in the north of India, are now common throughout India, and are percolating into non-Hindi-speaking villages where few understand their meanings. Schwa elision, a standard feature of Hindi, is widespread in names of people, places and establishments well outside the Hindi-sphere.

At the same time, there’s renewed interest in “Sanskritic purity”: there is a movement to declare oneself a Sanskrit-speaker in the Indian census, there are many popular Sanskrit-quote-of-the-day web-feeds, and Carnatic music singers now mispronounce tadbhava words as if they were tatsama words. In fact, the kogul phenomenon was given prominence by a well-known Carnatic music blogger.

So, on the one hand, we have these Sanskrit purists trying to outdo one another in insisting on applying Sanskrit rules to non-Sanskrit languages. On the other hand, North Indian cultural practices have become normative and beyond judgement. That leaves the poor Tamils, pronouncing words in their language the way they’ve always done and according to the rules their grammar prescribes. Except now their pronunciation is being judged against a standard founded on ignorance and built on snobbery.