2018-07-26

அத்துச்சாரியை பெயரிற்கு முன்னும் வரும்

பெரும்பாலும் மகரத்தில் முடியும் சொற்களுக்கு அத்துச்சாரியை வரும். மரத்தை நோக்கினேன். பழத்தினது சுவை. ஆயிரத்தில் ஒருவன். மகரத்தில் முடியும்.

குறிப்பாக, எத்தறுவாயில் இறுதி டகரம் றகரம் இரட்டிக்குமோ அத்தறுவாயில் மகரத்தில் முடிவனவிற்கு அத்துச்சாரியை வரும். எப்படி மாடு + வண்டி, ஆறு + மீன், குருடு + கண் முறையே மாட்டுவண்டி, ஆற்றுமீன், குருட்டுக்கண் எனப் புணர்ந்தன, அதுபோல் மரம் + மேல், பழம் + ஈ, ஆயிரம் + நூறு ஆகியவை முறையே மரத்துமேல், பழத்து ஈ, ஆயிரத்துநூறு எனப் புணரும்.

மேலும், இவ்விதிமுறை பெயர்களுக்கும் பொருந்தும். இராமநாதபுரத்தைச் சேர்ந்தவர் “இராமநாதபுரத்துச் சீனிவாச அய்யங்கார்”. மகாராசபுரத்தில் பிறந்தவர் “மகாராசபுரத்து விசுவநாத அய்யர்”. கும்பகோணத்தில் வாழ்ந்தவர் “கும்பகோணத்து இராசமாணிக்கம் பிள்ளை”. மாம்பலத்தில் வசிக்கும் தாத்தா “மாம்பலத்துத் தாத்தா”. பல்லாவரத்தில் வாழும் மாமன் “பல்லாவரத்து மாமன்”.

இக்காலத்தில் இந்த வழி மீறி சொல்வோர் பலர் உண்டு. ஆனால் மலையாளத்திலும் கன்னடத்திலும் இம்முறை கெடாது இருக்கின்றது. “குறியேடத்துத் தாத்திரி” என்பவர் கேரளத்தில் சுமார் நூறாண்டுகளுக்கு முன் நடந்த பாலியல் குற்றவிசாரணையில் இடம்பெற்றார். இந்நாளும் “குறியேடத்து நாராயணன்” என பெயர்கள் உள்ளன. பிரபல முன்னாள் திரைப்பட இசையமைப்பாளரின் முழு பெயரானது “மனயங்கத்து விசுவநாதன்”. கன்னடம் பேசும் ஒருவரின் குடும்பப்பெயரின் தமிழாக்கம் “மடத்து”. அதாவது மடத்தைச் சேர்ந்த குடும்பத்தின் பெயர். தமிழிலும் இவ்வழியினைக் காத்தல் வேண்டும்.

2018-05-20

Optimising catching the bus

Often times on my way home, I find myself walking North on Stone Way, attempting to catch a Westbound bus #44 on 45th St. at Stone Wy. I can see the buses go past from afar on Stone Way, and when I see a bus go past, I wonder what the implications are for my wait time at the stop. When I'm far enough away, I want a bus to go past already, so that the next bus might show up just as I get to the stop. But as I get nearer the stop, I don't want a bus to go past, as that would mean a longer wait.

The worst scenario is a bus whizzing past just before I get to the stop, while the best is a bus showing up just as I do. So there's a discontinuity there, and that made me want to model the problem, and help figure out how I should adjust my walking speed to synchronise my arrival and a bus being there.

Let

  • `l` be the distance from the stop when I sight a bus go past,
  • `nu` the frequency of Westbound buses along 45th St.,
  • `v_0` my current speed, and
  • `v` my new (for simplicity) constant speed once I see the bus.

So it takes me `l/v` time to get to the stop, and `l/v mod (1/nu)` time since the last bus passed by. Thus, it's `(-l/v) mod (1/nu)` time for the next bus. I thus want to minimise (the non-negative quantity) `(-l/v) mod (1/nu)`.

Let: `-l/v mod (1/nu) = epsilon_0`, for some `epsilon_0 >= 0`
`=> -l/v = -k/nu + epsilon_0`, for some `k in ZZ_(>=0)`
`=> v = -l/(-k/nu + epsilon_0) = l/(k/nu - epsilon_0) = (l nu)/k + epsilon_1`, for some `epsilon_1 >= 0`

Thus, I should pick speeds just greater than `(l nu)/k`, for some (positive) integral `k`. Let's say I don't want to go any faster than `v_0`, but I don't want to get home soon. I'd then pick `k` such that `(l nu)/k` is just less than `v_0`, i.e. minimising the positive quantity `v_0 - (l nu)/k`.

Let's let: `v_0 - (l nu)/k = v_delta`, with `v_delta > 0`
`=> k = (l nu)/(v_0 - v_delta) = ceil((l nu)/v_0)`.

Therefore, the speed I should target, that would
  1. minimise my wait time at the stop
  2. minimise the overall time
  3. not exceed my current walking speed
is `(l nu)/ceil((l nu)/v_0`.

What are the dimensions of a mod b?


I was doing dimensional analysis for a problem, and I noticed something curious about the remainder operator (sometimes referred to as the `mod` operator).

Let's recap how arithmetic operators interact with dimensional analysis. Say the dimensions of `a` are `A`, and the dimensions of `b` are `B`. For instance, `a` could be an areal measure, and `A` would be `L^2`, while `b` might be a momentum, and `B` would then be `MLT^(-1)`.

Given such quantities `a` and `b`, it's well known that the dimensions of `a*b` is `A*B`, and that of `a/b` is `A/B`. Now how about the dimensions of `a+b` and of `a-b`? That was a trick question: it doesn't make to sense or add or subtract `a` and `b`, unless they have the same dimensions, and are in fact, expressed in the same unit. You cannot add a length and a time, and furthermore, you cannot even add two length quantities, if one is expressed in metres and another in kilometres. Likewise with subtraction.

So what's the story with the remainder operator? What're the dimensions of `a mod b`? Because of the association with `a div b`, my intuition told me it might be `A/B`. Let's test that out.

Imagine I'm walking towards a bus stop, where there's a bus every `10` minutes (in the direction I want to go). When I'm far away, I see a bus go past, and it then takes me `27` more minutes to get to the stop. How long should I expect to wait for my next bus? The answer, of course, is `10 - (27 mod 10)` minutes or `3` minutes. In general, if the time-period (the reciprocal of frequency) of buses were `b` (with dimension `T`) and the time it took me to get to the stop were `a` (with dimensions `T`), the time I should wait for would be `b - a mod b`, with dimensions `T`. The fact that this expression makes sense must mean that both `b` and `a mod b` have dimensions of `T`, and are in the same units.

So that answers what the dimensions of `a mod b` must be: the same as the dimensions of `b`. But how can the dimensions be independent of the dimensions of `a`? Actually, they're not. `a mod b` is `a - kb`, with `k` chosen such that the result is between `0` and `b` (left-inclusive). So the dimensions of `a mod b` are the same as those of `a`, which then implies the following.

Like addition and subtraction, the remainder operator is only defined on quantities with the same dimensions, and in fact, expressed in the same unit, with the result also with the same dimensions and in the same unit.

2018-05-06

மல்லிப்பூ வகை

தமிழகத்தில் விளங்கும் மல்லி வகைகள் பற்பல. அவை அனைத்துமே இறைவழிபாட்டிலும் தலையழகிற்கும் நறுமணத்திற்கும் பயன்படுகின்றன. மணம், மென்மை, வெண்மை ஆகியவற்றினால் மல்லிப்பூ எத்தனையோ உவமைகளில் ஆளாகும். பழமென்றால் தமிழில் எவ்வாறு வாழையோ அவ்வாறே பூவென்றால் மல்லிகை. மல்லிகை தமிழர் பூவென்றே சொல்லலாம்.

அப்பூவின் வகைகள் தமிழில் மட்டுமே அறிந்தேன். வடமொழியிலும் ஆங்கிலத்திலும் உயிரியல் இருசொற்பெயரீட்டிலும் பெயர்கள் அறியாது ஆராய்ந்தேன். அகராதி மற்றும் இணையத்தின் கிடைத்த சில பெயர்கள் மேல் உள்ளன.

தமிழ்ப்பெயர் வடமொழிப்பெயர் ஆங்கிலப்பெயர் இருசொற்பெயர்
பிச்சி, சாதிமல்லி jāti, mālatī Royal jasmine Jasminum grandiflorum
நித்தியமல்லி, பெருமல்லி ? Brazilian jasmine Jasminum fluminense
குண்டுமல்லி navamallikā Arabian jasmine Jasminum sambac
முல்லை, உச்சிமல்லி yūthikā ? Jasminum auriculatum
கத்தூரிமல்லி kunda Indian jasmine Jasminum multiflorum
காட்டுமல்லி vanamallikā Wild jasmine Jasminum angustiflorum
இருவாய்ச்சி ? ? ?

பட்டியலில் குற்றம் குறைகள் அறிந்தோர் தொடர்பு கொள்ளுமாறு வேண்டுகிறேன்.